Inquiry
Form loading...
sahypa_banner

Gaýtadan işlemek

"Polat gaýtadan işlemek", köplenç polat önümlerini öndürmek we ýasamak bilen baglanyşykly dürli usullary we usullary aňladýar. Polat, berkligi, berkligi we köp taraplylygy sebäpli dürli pudaklarda ulanylýan möhüm materialdyr. Her pudakda aýratyn amallar we amalyýetler dürli bolup biler, ýöne esasy ädimler belli bir ulanmak üçin islenýän önümlere polat emele getirmegi we emele getirmegi öz içine alýar. Polat gaýtadan işlemek dürli pudaklarda häzirki zaman önümçiliginiň möhüm tarapydyr.

Awtoulag pudagy

Çig mal: Esasy çig mal hökmünde polat ruletler ýa-da listler ulanylýar.
Gaýtadan işlemek: Polat korpus panelleri, şassi bölekleri we gurluş bölekleri ýaly awtoulag böleklerini öndürmek üçin togalanmak, kesmek we möhürlemek ýaly prosesleri başdan geçirýär.
Goýmalar: Awtoulag korpuslary, çarçuwalar, hereketlendiriji komponentleri we beýleki gurluş elementleri.
sah. (1) 6h8sahp (3) dn5

Gurluşyk senagaty

Çig mal: Polat şöhleler, barlar we tabaklar umumy çig maldyr.
Gaýtadan işlemek: Polat kesmek, kebşirlemek we şekiller, sütünler we berkitmeler ýaly gurluş elementlerini öndürmek üçin gaýtadan işlenýär.
Goýmalar: Gurluşyk desgalary, köprüler, turbageçirijiler we beýleki infrastruktura taslamalary.
sah. (4) 3a2p (5) yb9p (6) frg

Enjam öndürmek

Çig material: Inçe polat listler ýa-da rulonlar.
Gaýtadan işlemek: möhürlemek, emele getirmek we kebşirlemek ýaly amallar sowadyjylar, kir ýuwýan maşynlar we peçler ýaly enjam böleklerini döretmek üçin ulanylýar.
Goýmalar: Enjam gabyklary, paneller we gurluş bölekleri.
sah. (9) 2ta(7) plvsah. (8) 2r9

Energetika pudagy

Çig mal: agyr polat turbalar we listler.
Gaýtadan işlemek: Kebşirlemek, egilmek we örtmek nebit we gaz turbalary üçin turbalary, şeýle hem elektrik stansiýalarynyň gurluş böleklerini öndürmek üçin ulanylýar.
Goýmalar: Turbageçirijiler, elektrik stansiýalarynyň gurluşlary we enjamlary.
p (11) nh0(10) luhs (12) z37

Aerokosmos senagaty

Çig mal: Güýçli polat erginleri.
Gaýtadan işlemek: Uçar komponentlerine bolan berk talaplary kanagatlandyrmak üçin takyk işlemek, ýasamak we ýylylygy bejermek.
Goýmalar: Uçar çarçuwalary, gonuş enjamlary we hereketlendiriji bölekleri.
sah. (15) 795sah. (13) ikqp (14) jku

Gämi gurluşygy

Çig mal: agyr polat plitalar we profiller.
Gaýtadan işlemek: Gämi duralgalaryny, palubalary we superstrukturalary döretmek üçin kesmek, kebşirlemek we şekillendirmek.
Goýmalar: Gämiler, deňiz platformalary we deňiz desgalary.
Gämi gurluşygy (1) z60Gämi gurluşygy (2) 8reGämi gurluşygy (3) jiz

Önümçilik we enjamlar

Çig mal: Polatyň dürli görnüşleri, şol sanda barlar we listler.
Gaýtadan işlemek: Maşyn we önümçilik enjamlary üçin komponentleri öndürmek üçin işlemek, ýasamak we guýmak.
Goýmalar: Dişli enjamlar, şahlar, gurallar we beýleki enjam bölekleri.
s (19) mvp (20) lgusah. (21) 6qg

Sarp ediş harytlary

Çig material: Has ýeňil ölçegli polat listler ýa-da rulonlar.
Gaýtadan işlemek: mebel, gaplar we öý goşlary ýaly köp sanly sarp ediş önümlerini döretmek üçin möhür basmak, emele getirmek we örtmek.
Goýmalar: Mebel çarçuwalary, gaplama we dürli öý goşlary.
s (22) g56Sarp ediş harytlary (1) 756sah. (23) 1ke