Inquiry
Form loading...
Gyzgyn togalanan giň giň poslamaýan polat plastinka

Poslamaýan polat

Gyzgyn togalanan giň giň poslamaýan polat plastinka
Gyzgyn togalanan giň giň poslamaýan polat plastinka
Gyzgyn togalanan giň giň poslamaýan polat plastinka
Gyzgyn togalanan giň giň poslamaýan polat plastinka

Gyzgyn togalanan giň giň poslamaýan polat plastinka

Gyzgyn togalanan giň poslamaýan polat önümçilik liniýasy dünýäde poslamaýan polat önümçiliginiň iň ýokary derejesini görkezýän iň uly masştab, iň ösen tehnologiýa, iň ýokary enjam derejesi, iň oňat proses, iň oňat proses, iň oňat daşky gurşawdyr.

Gyzgyn togalanýan giň giň poslamaýan polat plitalar, metal öndürýän dünýäde, esasanam poslama garşylyk, güýç we çydamlylyk birinji orunda durýan programmalarda möhüm materiallary görkezýär. Bu tabaklar gyzgyn togalanmak usuly bilen gaýtadan işlenýär, netijede belli bir mehaniki we metallurgiýa aýratynlyklaryny görkezýän önüm, köp sanly önümçilik üçin amatly bolýar. Bu plitalaryň giňligi, has köp komponentleri we gurluşlary ýasamaga mümkinçilik berýän köpugurlylygyny hasam güýçlendirýär.

  düşündiriş1

  beýany

  Haryt ady 300 seriýa, 400 seriýa;
  Önümiň spesifikasiýasy 2.0 ~ 141250 ~ 2000mm;
  Önümiň ulanylyşy Önümler nebit, himiýa senagaty, azyk, uly baklar, demir ýol ulaglary, gaplar, ýylylyk çalşyjy enjamlar, howa, awiasiýa we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar;
  Önüm aýratynlyklary Strengthokary güýç, ajaýyp öndürijilik, inçe ululyk, doly aýratynlyklar, gowy ýer;
  Önümiň öndürijiligi 2100mm giňlikdäki gyzgyn rulon arassalaýjy önümçilik liniýasy, onlaýn togalanýan degirmeni, garyjy duzlama we ýokary güýçli uzaldyş amalyny ulanyp, dürli güýç derejesini No1,2E, THS, TSHS we beýleki önümler öndürip biler, önümiň howpsuzlygyny ýokarlandyrar;
  Önüm bazaryndaky dinamika Hytaýyň ykdysadyýetiniň, senagat enjamlarynyň, transport pudagynyň önümleriniň çalt ösmegi bilen poslamaýan polatdan giň gyzgyn plastinka isleg artýar, poslamaýan polatdan ýasalan gyzgyn plastinka bazaryna isleg giňdir.
  Gyzgyn togalanmak prosesi: Gyzgyn togalanmak prosesi, ýokary temperaturada poslamaýan polat plitany birnäçe rulondan geçirmegi göz öňünde tutýar. Bu amal plitanyň galyňlygyny peseldýär we gerekli tabak görnüşine öwürýär. Gyzgyn togalanmak usuly, taýýar önümiň umumy işleýşine goşant goşýan berkligi, süýümliligi we däne gurluşy ýaly poslamaýan polatdan aýratyn mehaniki aýratynlyklary berýär.
  Kompozisiýa we poslamaýan polat bahalary: Gyzgyn togalanan giň giň poslamaýan polat plitalary, adatça, 304, 304L, 316 we 316L bilen çäklenmän, austenit poslamaýan polatdan ýasalýar. Poslamaýan polatdan ýasalan derejeleri saýlamak, poslama garşylyk, güýç we ýylylyga garşylyk ýaly faktorlary göz öňünde tutup, programmanyň aýratyn talaplaryna esaslanýar.
  Goýmalar:
  Gurluşyk we binagärlik: Gurluşyk we binagärlik pudagynda gyzgyn togalanýan poslamaýan polat plitalar giňden ulanylýar. Gurluş komponentlerini, gurluşyk fasadlaryny we poslama garşylygy we estetiki özüne çekijiligi zerur bolan beýleki binagärlik elementlerini ýasamakda ulanylýar.
  Nebit we gaz senagaty: Nebit we gaz pudagynda bu plitalar basyş gämileri, ýylylyk çalşyjy we turba ulgamlary ýaly komponentleri öndürmek üçin ulanylýar. Poslamaýan poladyň poslama garşylygy, poslaýjy maddalara duçar bolýan ýerlerde möhümdir.
  Himiki gaýtadan işlemek: Himiki gaýtadan işlemek bilen meşgullanýan pudaklar, poslaýjy himiki serişdeleri dolandyrýan gämileri, baklary we enjamlary gurmak üçin gyzgyn togalanan giň giň poslamaýan polat plitalara bil baglaýarlar. Plitalaryň poslama garşylygy enjamlaryň bitewiligini üpjün edýär we gaýtadan işlenýän maddalaryň hapalanmagynyň öňüni alýar.
  Energetika pudagy: Poslamaýan polat plitalar, esasanam elektrik öndürýän desgalarda energiýa pudagynda möhüm rol oýnaýar. Highokary temperatura we poslaýjy şertlere garşylyk zerur bolan gazanlar, ýylylyk çalşyjylar we beýleki komponentleriň gurluşygynda ulanylýar.
  Giň giňlik artykmaçlygy: Bu tabaklaryň giňligi, ýasama netijeliligi taýdan artykmaçlyklary hödürleýär. Az kebşirli has uly komponentleri öndürmäge, kebşirlemek bilen baglanyşykly kemçilikleriň töwekgelçiligini azaltmaga we ýasalan gurluşlaryň umumy gurluş bitewiligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.
  Poslama garşylyk we uzak ömür: Poslamaýan polatdan emele gelen poslama garşylyk, gyzgyn togalanýan giň giň poslamaýan polat plitalardan ýasalan gurluşlaryň we komponentleriň uzak ömründe möhüm faktor bolup durýar. Bu garşylyk, materialyň uzak wagtyň dowamynda daşky gurşawyň agyr şertlerine we poslaýjy maddalara täsir edip biljekdigini üpjün edýär.
  Netije: Sözümiň ahyrynda, gyzgyn togalanýan giň giň poslamaýan polat plitalar dürli pudaklarda möhüm rol oýnaýar, çydamly we poslama garşy gurluşlaryň we komponentleriň gurulmagyna goşant goşýar. Gyzgyn togalanmak prosesiniň, poslamaýan polatdan we giň giňligiň utgaşmasy, dürli amaly goşundylara laýyklygyny ýokarlandyrýar we olary häzirki zaman senagat önümçiliginde esasy material edýär.
  656444bx9o
  656444c0s2
  01

  Leave Your Message